• Aydın Teknopark İle Kazanacak…

  Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, “İleri teknolojiler geliştirerek uluslararası rekabet gücünü ve sanayinin ihracat potansiyelini artıran teknoloji parkları, bilgi tabanlı ekonomik dönüşüm için büyük önem taşımaktadır” dedi.

  23:31:06 | 2016-08-26

  Üniversite – Sanayi İş Birliği Modeli, ülkelerin teknoloji tabanlı kalkınmasına doğrudan etkileri kanıtlanmış dünya çapında bir model olan uygulamanın Aydın’da da start verildiğini, teknopark lisans başvurusunun Bakanlar Kurulu kararı ile 11 Mayıs 2016 tarih 8800 sayılı Resmi Gazete’de onaylanarak yürürlüğe girdiğini belirten AYTO Başkanı Ülken, Günümüzde bir ülkenin küresel rekabet edebilirlik düzeyi, o ülkenin ‘yeni bilgi’ üretebilme kapasitesi ve ‘teknolojik gelişimi’ ile doğru orantılıdır. Aydın’da ADÜ öncülüğünde kurulacak olan teknopark ile ilgili gelişmelerden Aydınlılar olarak çok mutlu olduk, başta ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

  6 Eylül 2016 Salı günü saat: 14.30’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. İlker Murat’ın katılacağı bir bilgilendirme toplantısı yapılacağını belirten AYTO Başkanı Ülken, ülkelerin bilim ve teknoloji seviyelerinin karşılaştırılmasında kriterler olduğunu, ARGE harcamalarının GSYİH içindeki oranı, nüfus başına düşen ARGE personeli sayısı, akademik makaleler ve son zamanlarda patent sayısının da yer aldığını belirterek ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişiminde Aydın Teknoparkı’nın önemli bir rol oynayacağına inandığını söyledi.

  Teknoparkların Avantajlarından Söz Etti.

  Teknoparkların avantajlarından söz eden AYTO Başkanı Ülken, Teknoparkların girişimciye sağladığı olanaklar arasında firmaların üniversiteyi, üniversitenin firmaları tanıması ve etkileşime kolaylıkla geçilebilmesi, firmalara vergi avantajlarının sağlanması, bunun yanında teknopark bünyesindeki firmaların finans, pazarlama ve yönetim alanlarında destek sağlanması gibi avantajlar sayılabilir.  Bölgeye ve ülkeye sağladıkları olanaklar ise başta istihdamın artmasıdır. Teknoparkların kurulduğu bölgelerde yeniden bir sanayileşme ortamı oluşur, bölgesel kalkınma olumlu yönde etkilenir ve bölgenin eğitim düzeyinin artması söz konusu olacaktır. Ayrıca teknoparklar, ülkenin bilim ve teknoloji düzeyinin yükselmesi, prestij ve uluslararası pazara açılması açılarından da önem kazanmaktadır” dedi.

  Teknoparkda Vergiden Muhafsınız.

  AYTO Başkanı Ülken, 4691 sayılı Kanun ile uygulanacak vergi avantajlarını, yönetici şirketlere sağlanan, teknoparklar içinde faaliyette bulunan firmalara sağlanan ve teknoparklarda çalışan personele sağlanan vergi avantajları olmak üzere üç başlık altında sınıflandırılabileceğini belirterek teknopark da vergi muhafiyeti ve destekleri olduğunu söyledi.

  Teknoparklarda Muhafiyet ve Destekler:

  - Bölgelerin kurulması için gerekli arazi temini, alt yapı ve idare binası inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirketlerce karşılanamayan kısmı yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir.

  - Yönetici şirket, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.

  - Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE'ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 10 yıla kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Ayrıca içinde münhasıran bu bölgede ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

  - Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, Bölgenin kuruluş tarihinden itibaren on yıl süre ile her türlü vergiden istisnadır.

  - Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bu bölgelerde AR-GE faaliyetlerinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşlara makbuz karşılığı sponsor olarak yapılan bağış ve yardımlar toplamı oranında ilgili yönetmelikler gereği indirime tabi tutulur.

  - Yazılım firmalarına KDV muhafiyeti

  - Çalıştırılan ARGE personeline %100 gelir vergisi muafiyeti